هدف از این طرح توجه به معضل حاشیه نشینی با ارائه امکانات مناسب شهری، بهداشتی، مسکن، آموزشی و رفاهی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق می باشد.