آمارهای طرح
3858
حمایت مالی انجام شده (میلیون ریال)
3743
منازل نیازمند تعمیر
3540
منازل نیازمند احداث
7283
منازل ثبت شده

آخرین اخبار