لیست محل توزیع اقلام اساسی (مرغ با نرخ دولتی) در استان های تهران و ایلام به شرح ذیل می باشد