راهنمای عمومی

کمک نقدی

در صورتی که مایل به کمک به صورت نقدی می باشید می توانید وارد این قسمت شده و یکی از گزینه های انتخاب منزل به تفکیک خانوار/پایگاه، جستجوی کد مورد نظر و یا حمایت مستقیم، کمک خود را انجام دهید. همچنین پس از کمک از قسمت حساب کاربری خود می توانید گزارشات مربوطه را دریافت نمایید. 

کمک غیر نقدی

در صورتی که مایل به کمک به صورت غیر نقدی و کالایی می باشید می توانید وارد این قسمت شوید. میزان مورد نیاز هر قلم کالا را مشاهده و درخواست مشارکت خود را در این امر خداپسندانه ثبت نماییدهمچنین پس از کمک از قسمت حساب کاربری خود می توانید گزارشات مربوطه را دریافت نمایید. 

راهنمای کاربران

دریافت راهنمای متنی

دریافت ویدیوهای آموزشی